Algemene Verordening Gegevensverwerking

Privacybeleid

Binnen het Nieuwedieper Visserskoor (verder te noemen “het koor”) wordt gewerkt met persoonsgegevens van koorleden, dirigent, begeleiders en donateurs. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de secretaris en de penningmeester, leden van het bestuur.

Een ieder moet erop kunnen vertrouwen dat zij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds meer digitale maatschappij stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Zij zijn zich hier van bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data-minimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur van het koor speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Het bestuur geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op het gehele koor; alle processen, onderdelen en gegevensverzamelingen van het koor.

Wettelijke kaders voor de omgang met (persoons)gegevens

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in Europees verband ook aangeduid als General Data Protection Regulation (GDPR);
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin specifiek geregeld is hoe uitvoering gegeven moet worden aan de AVG binnen Nederland.

Het bestuur van het koor wordt in dit document ook aangeduid met Verantwoordelijke.

Uitgangspunten

Het bestuur gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het koor houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.Het bestuur zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Het koor verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het koor streeft naar minimale 5gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoons-gegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van het koor goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Het bestuur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het bestuur voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligings-beleid.(ter inzage bij het bestuur)

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het bestuur afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Het koor controleert deze afspraken jaarlijks en stelt deze indien nodig bij om bovengenoemde eisen te kunnen blijven waarborgen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op 6de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt. Datbetekent dat het koor een afweging maakt op welke wijze zij haar doelen kan bereiken zonder dat bepaalde persoonlijke informatie hoeft te worden opgevraagd en verwerkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Het bestuur erkent alle rechten van betrokkenen.

Inwerkingtreding

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van het koor. Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de jaarvergadering van het koor. De meest actuele versievan het beleid is te vinden op onze website, zie www.nieuwediepervisserskoor.nlAldus vastgesteld door het bestuur van het Nieuwedieper Visserskoor te Den Helder29 januari 2019

Informatiebeveiligingsbeleid NDVK (PDF)

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.