Huishoudelijk reglement

Naam

Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van vereniging, wordt bedoeld het “Nieuwedieper Visserskoor”.

Doel

Het in art.3 van de statuten vermeldedoel, wordt door het bestuur gerealiseerd door hetbeleggen van wekelijkse zangrepetitie-avonden. De wekelijkse repetitieavond is bij Algemene Ledenvergadering vastgesteld op vrijdagavond van 19:00uurtot 21:00 uur.Het officiëleorgaan van de vereniging is “De Patrijspoort”, dat per kwartaal gratis aan de leden en donateurs wordt toegezonden.De vereniging is aangesloten bij de KoninklijkeChristelijke Zangersbond (in dit huishoudelijk reglement afgekort totKCZB).

Leden

Als lid kunnen toetreden zij die:

 • belangstelling voor de zangkunst hebben;
 • het doel van de vereniging onderschrijven;
 • op enigerlei wijze geassocieerd zijn met de visserij;(dit in de ruimste zin des woords)
 • geen contributieachterstand hebben bij een huidige of vorige zangvereniging;de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • in het jaar van toetreden de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt.

Kandidaten die door het bestuur worden afgewezen, om redenen die niet staan omschreven in dit huishoudelijk reglement,zullen deze afwijzing, met redenen omkleed, per aangetekend schrijven ontvangen. 8In dit schrijven staat -indien van toepassing-tevens vermeld,hoe het kandidaatlid moet handelen, om alsnog voor het verenigingslidmaatschap in aanmerking te kunnen komen.Tegen een zodanig besluit kan het kandidaatlid gebruik maken van het recht om binnen vier weken beroep aan te tekenen doormiddel van een aangetekend schrijven aan de secretaris. De beslissing ligt dan bij de leden op een eerstvolgende repetitieavond. Tot lid van verdienste kunnen leden worden benoemd die zich voor de zangkunst in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste:

Leden van verdienste worden als zodanig voorgedragen aan en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.Zij hebben alle rechten en plichten der leden. Aan deze predicatenkunnen door de Algemene Ledenvergadering gunsten worden verleend. De Algemene Ledenvergadering kan het verleende predicaaten/of de daaraan verbonden gunsten intrekken.

Als lid der vereniging heeft men de volgende rechten en verplichtingen:

 1. Het naleven van de Statuten, Reglementen en Besluiten van de KCZB, de vereniging en van de Algemene Ledenvergadering.
 2. Indien zich onder de leden geschillen voordoen, de vereniging betreffende, zijn de partijen verplicht deze geschillen in der minne te schikken. Komen deze partijen onderling niet tot een schikking, dan is de voorzitter gerechtigd enverplicht zijn bemiddeling te verlenen. Indien dan nog geen oplossing verkregen wordt beslist het bestuur.
 3. De leden verplichten zich de wekelijkse repetitieavondentrouw te bezoeken. Indien eenlid zich in een bepaalde periode daaraan niet houdt is het bestuur gerechtigd om inoverleg met de dirigent dit lid de deelname aan een eerstvolgend concert of uitvoering te ontzeggen.
 4. De leden hebben vrije toegang tot de repetities en de Algemene Ledenvergaderingen.
 5. De leden hebben het recht het woord te voeren en voorstellen te doen op de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben eveneens het recht problemen en/of klachten te bespreken meteen vertegenwoordiger van het bestuur.
 6. Na een lidmaatschap van drie maanden heeft het lid recht ophet in bruikleen ontvangen van:
  1. een tweedelige smoking, na bijbetaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag;
  2. een kiel
  3. een concertmap.
 7. Het lid is verplicht het in bruikleen ontvangen kostuum goed te onderhouden en bij slijtage van de kleding dit medete delen aan het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

Met gebruikmaking van art.8 sub 5 van de statuten kan beëindiging van het lidmaatschap geschieden in een schriftelijkeopgavegericht aan de secretaris voor de eerste van enigemaand, waarna het lidmaatschap op de eerste van de daaropvolgende maand eindigt.

Opzegging of royement van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de verplichting tot:

 • het betalen van de contributie tot het einde van het boekjaar (31 december);
 • het gereinigd inleveren bij het bestuur van de door hem in bruikleen ontvangen kleding vermeld in art 3, lid 6 van dit reglement.
 • Het inleveren van de ontvangen muziekstukken.

Het lid kan geen rechten doen gelden op de door hem betaalde bedragen, genoemd in art 3, lid6 van dit reglement, daar deze bedragen worden gebruikt i.v.m. waardevermindering en reparatie van bruikleenkleding.

Het lidmaatschap van de vereniging kan een lid ontnomen worden volgens het gestelde in art 8 sub 3 en 4 van de statuten.

Het bestuur moet binnen een week nadat het heeft besloten een lid het verenigingslidmaatschap te ontnemen, de betrokkene per schrijven daarvan kennis te geven onder vermelding van de reden(en)waarom dit besluit is genomen.

Tegen een zodanig besluit staat beroep open.

Het betrokken lid dient, wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn recht op beroep,de secretaris hiervan 11binnen één maand per aangetekend schrijven in te lichten. Dit beroep wordt dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld waarvoor het betrokken lid wordt uitgenodigd.Hangende het beroep,worden alle rechten en plichten van het betrokken lid tegenover de KCZBen de vereniging geschorst.

Contributie

De contributie die per jaar verschuldigd is, wordt op een Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

De contributie dient maandelijks, per kwartaal of jaarlijks per vooruitbetaling per bankoverschrijving op de rekening van de vereniging t.n.v. de eerste penningmeester te worden gestort.

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het op tijd voldoen van de contributie blijft altijd voor verantwoording van de leden.

Bestuur

 1. Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Hetb estuur is gehouden de doeleinden van de vereniging met alle gepaste en gewettigde middelen na te streven en is tegenover de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd.Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten der Algemene Ledenvergadering.Het dagelijks bestuur is belast met de leiding der dagelijkse werkzaamheden, het voert de besluiten van het bestuur uit. 12Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of indien tenminste twee bestuursleden dit verlangen.
 2. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij opent en sluit de debatten en is verplicht deze te heropenen indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt. Hij tekent de notulen na goedkeuring door de vergadering en voorts alle stukken van bijzondere aard of gewicht, die van de vereniging uitgaan.De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
 3. De secretaris voert de correspondentie, tekent alle uitgaande stukken en houdt daarvan afschrift. Hij roept de leden, respectievelijk bestuursleden op tot de ledenvergadering of bestuursvergadering en zorgt voor de toezending aan de leden of bestuursleden van alle voor hen bestemde schriftelijke mededelingen van de vereniging. Hij houdt de notulen bij van alle Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de toestand vande vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Hij beheert het archief van de vereniging en houdt het ledenregister bij. Hij kan zich bij deze werkzaamheden doen bijstaan door de2esecretaris.
 4. De penningmeester houdt nauwgezet boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij beheert de gelden van devereniging, draagt zorg voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden alsmede voor de betalingen van alle door de vereniging verschuldigde gelden.Hij voert de administratie op een zodanige wijze dat daaruit altijd de rechten en verplichtingen alsmede de stand der 13contributiebetalingen onmiddellijk zijn vast testellen. Alle betalingen dienen, voor zover mogelijk, steeds tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te worden gedaan. Hij brengt op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de financiële toestand van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar.Hij is voor de onder zijn beheer staande gelden van de vereniging persoonlijk aansprakelijk. Hij kan zich bij zijn werkzaamheden doen bijstaan door de2epenningmeester.
 5. De 2epenningmeester beheert de in eigendom aan de vereniging toebehorende kostuums en kleding, draagt er zorg voor dat bij beëindigingvan het lidmaatschap de in bruikleen verstrekte kleding bij de vereniging terugkomt. Hij draagt tevens de zorg voor het reinigen of laten reinigen en eventueel repareren van deze kleding. Hij zorgt er tevens voor dat de leden die na een lidmaatschap van drie maanden recht hebben op de in art.3 lid 6 van dit reglement genoemde kleding, deze kleding in bruikleen ontvangen.
 6. De muziekcommissie (MC) beheert de in eigendom aan de vereniging toebehorende muziekbladen en draagt zorg, in overleg met de penningmeester, voor eventuele vervanging van onherstelbaar beschadigde of verloren gegane muziekbladen. De MC draagt zorg voor het verstrekken van de benodigde muziekbladen tijdens de repetities en de inname van de niet benodigde muziekbladen. De MC bestelt in overleg met de penningmeester nieuw benodigde muziekbladen.
 7. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden dient hij het bestuur hiervan zo tijdig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen met een opzegtermijn van drie maanden.
 8. Indien het gehele bestuur tussentijds wenst af te treden is het gehouden binnen vijf weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven teneinde inde ontstane vacatures te voorzien. Het aftredende bestuur blijft in functie, totdat het nieuw gekozen bestuur zijn taak heeft aangevangen.

Vergaderingen en stemmingen

Jaarlijks wordt binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering wordt door de secretaris het jaarverslag uitgebracht en door de penningmeester rekening en verantwoording van het door hem gevoerde financiële beheer afgelegd.

De goedkeuring van deze rekening en verantwoording door deze vergadering strekt de penningmeester tot décharge(het ontheffen van een penningmeester van verdere verantwoordelijkheid van zijn beheer).

Tevens wordt het beleid van het bestuur als geheel en dat van diverse commissies aan de orde gesteld. In deze vergadering worden de bestuursleden en de commissieleden gekozen.

Het bestuur is bevoegd om de Algemene Ledenvergadering uit te schrijven zo dikwijls als het dit nodig acht met inachtneming van een termijn van acht dagen. Op een schriftelijk bij het bestuur ingediend verzoek van een aantal leden gelijk aan het aantal bestuursleden, vermeldende een opgave van de te behandelen onderwerpen en vergezeld van de noodzakelijke toelichting daarop, wordt door het bestuur binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Geeft het bestuur aan een verzoek als 15hierboven bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht tot het houden van de vergadering en kunnen tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeen roept. Alle leden hebben stemrecht.

De vergadering kan bij motie van orde tot een bepaalde wijze van stemmen besluiten. Indien zulks niet is geschied en niet anders is bepaald besluit de voorzitter of de stemming zalgeschieden

 1. bij acclamatie= goedkeuring door applaus
 2. mondeling op afroep
 3. schriftelijk met geslotenstembriefjes
 • De stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk, tenzij de vergadering de kandidaten bij acclamatie wenst te benoemen.
 • De stemming over de ontheffing van een persoon uit enige functie geschiedt steeds schriftelijk.
 • Een persoon wordt geacht te zijn verkozen respectievelijk een voorstel geacht te zijn aangenomen of verworpen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij anders is voorgeschreven.
 • Blanco, onleesbare of door een stemmend lid ondertekende stembriefjes zijn ongeldig.Indien op een vergadering schriftelijk gestemd dient te worden wijst de voorzitter drie personen aan die tezamen het stembureau vormen.
 • De leden van het stembureau wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
 • De voorzitter van het stembureau maakt de uitslag der stemming bekend.

Andere reglementen

Het bestuur kan bij de uitoefening van zijn taak door commissies terzijde worden gestaan.

De instelling van een commissie kan geschieden zowel door het bestuur als door de Algemene Ledenvergadering. Van elke ingestelde commissie dient een commissiereglement door de Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd. De leden worden geacht bekend te zijn met alle in een als officieel orgaan der vereniging aangewezen periodiek of bij rondschrijven bekend gemaakte mededelingen.

Dit reglement treedt in werking op 2 maart 2019.

Het kan altijd gewijzigd worden met een twee-derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden op een Algemene Ledenvergadering.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet besluit het bestuur.

Vastgesteld bij besluit van de Bestuursvergadering van 29 januari 2019 Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2019 te Den Helder.

Voorzitter: Secretaris:

Reglement diverse commissies

Artikel 1

De commissies bestaan uit zoveel leden als er nodig zijn om de door het bestuur goedgekeurde activiteiten met een redelijke inspanning te kunnen organiseren.

Artikel 2

Het bestuur verzoekt leden der vereniging om in commissies toe te treden. De aanstelling geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Artikel 3

De voorzitters van de commissies zijn verantwoordelijk voor de door hen georganiseerde activiteiten, bemiddelen bij geschillen en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 4

Commissies hebben voor aanschaf van artikelen overleg met het bestuur.

Artikel 5

De commissies houden toezicht tijdens de activiteiten en houden zo nodig controle bij de deelnemers.

Vastgelegd bij besluit van de bestuursvergadering d.d. 29 januari 2019

Reglement kascontrolecommissie

Artikel 1

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, genoemd in Artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement benoemt een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden en één reservelid. Zij hebben zitting voor twee jaar en treden af volgens rooster.

Artikel 2

De kascontrolecommissie heeft tot taak een schriftelijk of mondeling verslag, alsmede een advies uit te brengen over de balans en de rekening van baten en lasten. Zij heeft het recht de boeken en overige bescheiden betreffende dit financiële beheer in te zien.

Artikel 3

Tot lid van de kascontrolecommissie zijn alleen benoembaar leden van het “Nieuwedieper Visserskoor" die geen bestuursfunctie in de vereniging bekleden en geen lid zijn van een andere commissie van het “Nieuwedieper Visserskoor”.

Vastgesteld bij besluit van de bestuursvergadering d.d. 29 januari 2019

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.